Ponad dziesięcioletnie doświadczenie
w branży drogowej

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Dz.U.2003.220.2181

2008.05.24              zm.        Dz.U.2008.67.413         § 1

2008.07.15              zm.        Dz.U.2008.126.813        § 1

2008.12.30              zm.        Dz.U.2008.235.1596      § 1

2010.04.29              zm.        Dz.U.2010.65.411         § 1

2011.05.14              zm.        Dz.U.2011.89.508         § 1

2011.06.28              zm.        Dz.U.2011.133.772        § 1

2011.06.30              zm.        Dz.U.2011.124.702        § 1

2013.08.14              zm.        Dz.U.2013.891              § 1

2013.11.30              zm.        Dz.U.2013.1326            § 1

2014.02.14              zm.        Dz.U.2013.1326            § 1

Istnieją późniejsze wersje tekstu

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla:

1)   znaków drogowych pionowych - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   znaków drogowych poziomych - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   sygnałów drogowych - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Dopuszcza się umieszczanie na drogach znaków drogowych pionowych wyprodukowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają określonych w nim warunków, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r.

2. Znaki, o których mowa w ust. 1, zostaną zastąpione znakami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

3. Znaki drogowe poziome niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione znakami drogowymi poziomymi spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

4.  Sygnały drogowe nadawane przez sygnalizatory niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione sygnalizatorami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Dopuszcza się umieszczanie na drogach urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wyprodukowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają określonych w nim warunków, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r.

6.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w ust. 5, zostaną zastąpione urządzeniami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 7.

7.  Sygnalizatory świetlne i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na przejazdach kolejowych przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione sygnalizatorami i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru.)